Privacy Statement

I. Introduction

Kayak WFS B.V. attaches great importance to careful and safe handling of privacy-sensitive information of its website visitors, candidates, employees and self-employed persons. Kayak WFS B.V. has therefore drawn up this privacy statement. Kayak WFS B.V. treats and secures the personal information entrusted to it with the utmost care. With this privacy statement, Kayak WFS B.V. you understand how Kayak WFS B.V. in appropriate situations, handles your personal data in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR).

II. Who are we?

Kayak WFS B.V. is a private company. We are located at Gatwickstraat 15 in Amsterdam. Kayak WFS B.V. is the controller within the meaning of the GDPR and therefore has control over the processing of the personal data and determines the purpose and means of the processing. Kayak WFS B.V. sometimes engages other companies to perform services for it. Kayak WFS B.V. remains responsible for the processing of your personal data in these situations. With these companies, Kayak WFS B.V. contractual agreements about the handling of your personal data, so that your privacy is guaranteed.

III. Technical information

When you visit our website, the website automatically collects information about the (devices of) our visitors. This concerns, for example, information with which device the website is visited, the IP address of your device, the IP address of your Internet Service Provider, the operating system you use, the date and time of your visit, the Internet address of the website. from which you linked directly, the pages you visited and the information you viewed on the website, the geo location where you are located and the material you upload to and download from the website. We use this technical information to manage the website and to improve the quality and effectiveness of our website.

IV. Cookies

Kayak WFS B.V. uses cookies and web statistics. This enables us to see how visitors use our website. This allows us to better adapt our website to the user preferences of our visitors. Cookies are small pieces of information that are stored on your computer. On a subsequent visit to our website, these small pieces of information are recognized, which makes your visit easier. You can read more about our cookie policy in our Cookie Policy.

V. When do we collect your personal data?

We are permitted to store and process your data in the following cases:

 • If you use Kayak WFS B.V. has given permission for the processing of your personal data for one or more specific purposes.

 • If the processing is necessary for the performance of a contract to which you are a party, or to take steps at your request prior to entering into a contract;

 • If processing is necessary to comply with a legal obligation imposed on Kayak WFS B.V. peace;

 • If the processing is necessary to protect your or someone else's vital interests;

 • If the processing is necessary for the performance of a task in the public interest or a task in the exercise of public authority vested in Kayak WFS B.V. is instructed;

 • If the processing is necessary for the representation of the legitimate interests of Kayak WFS B.V. or of a third party, except where your interests or the fundamental rights and freedoms which require the protection of your personal data outweigh those interests.

I. Inleiding

Kayak WFS B.V. hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. Kayak WFS B.V. heeft daarom dit privacy statement opgesteld. Kayak WFS B.V. behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacy statement geeft Kayak WFS B.V. u inzicht hoe Kayak WFS B.V. in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

II. Wie zijn wij?

Kayak WFS B.V. is een besloten vennootschap. Wij zijn gevestigd aan de Gatwickstraat 15 te Amsterdam. Kayak WFS B.V. is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast. Kayak WFS B.V. schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. Kayak WFS B.V. blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt Kayak WFS B.V. contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

III. Technische informatie

Wanneer u onze website bezoekt verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van uw apparaat, het IP-adres van uw Internet Service Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina’s en de informatie die u heeft bekeken op de website, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

IV. Cookies

Kayak WFS B.V. maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aan te passen op de gebruiksvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend wat uw bezoek eenvoudiger maakt. Meer over ons cookiebeleid leest u in ons Cookiebeleid.

V. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken:

 • Als u Kayak WFS B.V. toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Kayak WFS B.V. rust;

 • Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;

 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Kayak WFS B.V. is opgedragen;

 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Kayak WFS B.V. of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

We vertellen je graag meer over hoe we bij Kayak werken en hoe we jou of jouw organisatie verder kunnen helpen.

© 2024 Kayak