I. Inleiding

Kayak WFS B.V. hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. Kayak WFS B.V. heeft daarom dit privacy statement opgesteld. Kayak WFS B.V. behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacy statement geeft Kayak WFS B.V. u inzicht hoe Kayak WFS B.V. in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

II. Wie zijn wij?

Kayak WFS B.V. is een besloten vennootschap. Wij zijn gevestigd aan de Gatwickstraat 15 te Amsterdam. Kayak WFS B.V. is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast. Kayak WFS B.V. schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. Kayak WFS B.V. blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt Kayak WFS B.V. contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

III. Technische informatie

Wanneer u onze website bezoekt verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van uw apparaat, het IP-adres van uw Internet Service Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina’s en de informatie die u heeft bekeken op de website, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

IV. Cookies

Kayak WFS B.V. maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aan te passen op de gebruiksvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend wat uw bezoek eenvoudiger maakt. Meer over ons cookiebeleid leest u in ons Cookiebeleid.

V. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken:

 • Als u Kayak WFS B.V. toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Kayak WFS B.V. rust;

 • Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;

 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Kayak WFS B.V. is opgedragen;

 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Kayak WFS B.V. of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

VI. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden hr-diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder detachering, bemiddeling, salarisadministratie, personeelsmanagement en persoonlijke ontwikkeling & inzetbaarheid. Kayak WFS B.V. gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden:

 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen;

 • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht;

 • Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons salarissysteem;

 • U te benaderen voor evenementen die Kayak WFS B.V. voor haar medewerkers organiseert;

 • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.

 • Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.

 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.

 • Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening.

 • Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen.

 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.

 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.

 • Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.

 • Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

VII. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?


Kayak WFS B.V. kan als u werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van Kayak WFS B.V., de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn.


Werkzoekende of kandidaat

NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens

Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring

Gegevens over uw beschikbaarheid

Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring

Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf introduceert (video, foto)

Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet

Uw publieke LinkedIn profiel

Gedetacheerde en zelfstandig ondernemer

Indien u voor Kayak WFS B.V. of haar opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt, kan Kayak WFS B.V. onderstaande gegevens verwerken:


NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN-nummer en andere contactgegevens

Geboortegegevens, leeftijd, geslacht

Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring

Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan

Gegevens over beschikbaarheid en verlof

Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning

Gegevens in het kader van een pre-employment screening

Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan

Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring

Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie

Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto)

Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet